Rozp. w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego…

5

Dz.U. 2022.2567

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

z dnia 5 grudnia 2022 r.

w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 2567

Na podstawie art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1683 i 2436) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) warunki organizacyjno-techniczne dotyczące formy:

a) wniosków oraz ich składania do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, zwanej dalej „Centralną Informacją”, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,

b) odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek, doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;

2) sposób posługiwania się dokumentami oraz kopiami dokumentów wydanymi w postaci elektronicznej.

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

2) katalogu — rozumie się przez to elektroniczny katalog dokumentów spółek określony w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy;

3) podpisie elektronicznym — rozumie się przez to kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty;

4) systemie teleinformatycznym — rozumie się przez to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 3a ustawy;

5) koncie — rozumie się przez to konto, o którym mowa w art. 53d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z 2021 r. poz. 1080 i 1236 oraz z 2022 r. poz. 655, 1259 i 1933);

6) właścicielu konta — rozumie się przez to podmiot, dla którego założono konto w systemie teleinformatycznym;

7) uprawnionym użytkowniku — rozumie się przez to osobę fizyczną, która posiada na koncie własnym lub na koncie innego właściciela konta uprawnienie do złożenia wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, oraz do odbioru pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;

8) uwierzytelnieniu — rozumie się przez to proces elektroniczny, który umożliwia identyfikację elektroniczną uprawnionego użytkownika w systemie teleinformatycznym;

9) wniosku o ustalenie statusu podmiotu — rozumie się przez to wniosek o ustalenie statusu osoby fizycznej lub osoby prawnej w podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3.

1. Wniosek może zostać złożony jedynie za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym przez uprawnionego użytkownika po uwierzytelnieniu.

2. Adres systemu teleinformatycznego jest dostępny na stronach podmiotowych Ministerstwa Sprawiedliwości w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

1. Złożenie wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wymaga łącznego wykonania następujących czynności:

1) wypełnienia udostępnionego w systemie teleinformatycznym wniosku przeznaczonego do zgłoszenia danych żądania;

2) dołączenia załączników, o ile są one składane;

3) uiszczenia opłaty za pomocą udostępnianego przez system teleinformatyczny mechanizmu gwarantującego nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia wniosku i identyfikację wnoszącego opłatę, o ile wniosek podlega opłacie, a przepis szczególny nie stanowi inaczej;

4) wysłania wniosku do Centralnej Informacji przez uprawnionego użytkownika przygotowującego wniosek.

2. Wnioski o ustalenie statusu podmiotu oraz wnioski, w przypadku których zawnioskowano o zwolnienie od opłaty lub odroczenie płatności na podstawie przepisów szczególnych, wymagają podpisu elektronicznego.

3. Na koncie, z którego złożono wniosek, niezwłocznie po jego złożeniu umieszczane jest elektroniczne potwierdzenie złożenia wniosku zawierające zestaw danych jednoznacznie wskazujący złożony wniosek, właściciela konta, z którego złożono wniosek, uprawnionego użytkownika, który go wysłał, oraz datę złożenia wniosku.

§ 5.

1. Odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Krajowego Rejestru Sądowego są generowane automatycznie i opatrywane kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

2. Odpowiedź na wniosek o ustalenie statusu podmiotu, na wniosek, w przypadku którego zawnioskowano o zwolnienie od opłaty lub odroczenie płatności, oraz na wniosek o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego w celu ponownego wykorzystania jest udzielana po weryfikacji wniosku przez pracownika Centralnej Informacji i opatrywana kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym upoważnionego pracownika Centralnej Informacji w przypadku nieuwzględnienia wniosku.

§ 6.

Odpisy, wyciągi, zaświadczenia, informacje z Krajowego Rejestru Sądowego, dokumenty i kopie dokumentów z katalogu są przesyłane na konto w systemie teleinformatycznym, z którego złożono wniosek, z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 8a ust. 1 pkt 5 ustawy, złożonych do repozytorium dokumentów finansowych.

§ 7.

System teleinformatyczny potwierdza zamieszczenie na koncie, z którego złożono wniosek, odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, dokumentów i kopii dokumentów z katalogu, ze wskazaniem daty zamieszczenia.

§ 8.

1. Odpisy, wyciągi, zaświadczenia, informacje, dokumenty oraz kopie dokumentów uzyskane zgodnie z § 5 i § 6 są wykorzystywane w postaci elektronicznej, jeżeli we właściwym postępowaniu możliwe jest posłużenie się dokumentem elektronicznym.

2. Jeżeli we właściwym postępowaniu nie ma możliwości wykorzystania dokumentów lub kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej, mogą one być wykorzystane w tym postępowaniu w formie wydruku przez podmioty, które je uzyskały w postaci elektronicznej.

§ 9.

Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu (Dz. U. poz. 963).

§ 10.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia [tj. dnia 24.12.2022 r. — przyp. redakcji], z wyjątkiem § 2 pkt 9, § 4 ust. 2 i § 5 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 16 marca 2023 r.