Rozp. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z FGŚP

320

Dz.U. 2017.2027

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 2027

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1256 oraz z 2017 r. poz. 1557) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku pracownika o wypłatę zaliczki na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń z powodu braku środków finansowych w związku z faktycznym zaprzestaniem działalności przez pracodawcę, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, zwanej dalej „ustawą”, oraz wzór wniosku pracodawcy o wypłatę zaliczek na poczet niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, o którym mowa w art. 15a ust. 1 ustawy;

2) rodzaje dokumentów wymaganych do wypłaty zaliczek;

3) tryb:

a) składania wniosków, o których mowa w art. 12a ust. 1 i art. 15a ust. 1 ustawy,

b) przekazywania środków finansowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej „Funduszem”, na wypłatę zaliczek,

c) dokonywania wypłat zaliczek.

§ 2.

1. Wzór wniosku pracownika o wypłatę zaliczki na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń z powodu braku środków finansowych w związku z faktycznym zaprzestaniem działalności przez pracodawcę, zwany dalej „wnioskiem pracownika”, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór wniosku pracodawcy o wypłatę zaliczek na poczet niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, zwany dalej „wnioskiem pracodawcy”, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

1. Wniosek pracownika oraz wniosek pracodawcy składa się marszałkowi województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy.

2. Do wniosku pracownika dołącza się informacje lub dokumenty uprawdopodobniające fakt zaprzestania działalności przez pracodawcę, w tym oświadczenie pracownika o stanie faktycznym lub prawnym pracodawcy lub oświadczenie o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy.

3. Do wniosku pracodawcy dołącza się:

1) zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych;

2) kopię wniosku o ogłoszenie upadłości z dołączonymi do niego dokumentami wraz z potwierdzeniem jego złożenia w sądzie;

3) podpisane przez pracowników oświadczenia zawierające dane, o których mowa w art. 12a ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy.

§ 4.

1. Marszałek województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27a ustawy, składa do dysponenta Funduszu informację o zapotrzebowaniu na nielimitowane środki finansowe Funduszu z przeznaczeniem na wypłaty zaliczek objętych wnioskiem pracownika albo wnioskiem pracodawcy.

2. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, dysponent Funduszu przekazuje środki finansowe Funduszu na wyodrębniony w wojewódzkim urzędzie pracy rachunek Funduszu.

§ 5.

Marszałek województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy, zatwierdza wysokość zaliczki do wypłaty z Funduszu oraz zawiadamia:

1) pracownika — w przypadku postępowania wszczętego na podstawie wniosku pracownika,

2) pracodawcę i pracowników — w przypadku postępowania wszczętego na podstawie wniosku pracodawcy

— o wysokości zaliczki i terminie wypłaty tej zaliczki oraz dokonuje wypłaty na wskazane przez pracowników rachunki albo przekazem pocztowym.

§ 6.

Pracodawca oraz pracownik składający wniosek zawiadamiają marszałka województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy, o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na uprawnienie do świadczeń ze środków Funduszu.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. [tj. dnia 01.11.2017 r. — przyp. redakcji]*

* Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1718), które zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. poz. 1557) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.