„Czy w obecnym przypadku decyzji rządu i zamykania placówek edukacyjnych, prezes placówki prywatnej może wymusić na pracownikach przychodzenie do pracy w przedszkolu?”

Zawieszenie działalności przedszkoli nastąpiło na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z § 1 tego aktu rozporządzenie to określa:

 • jednostki systemu oświaty, których funkcjonowanie zostaje czasowo ograniczone w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • okres, na jaki zostaje ograniczone funkcjonowanie jednostek systemu oświaty;
 • zakres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia – w okresie od dnia 12.03.2020 r. do dnia 25.03.2020 r. na obszarze kraju ograniczono funkcjonowanie następujących publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty:

 • przedszkoli;
 • innych form wychowania przedszkolnego;
 • szkół wszystkich typów;
 • placówek oświatowo-wychowawczych;
 • placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego;
 • placówek artystycznych;
 • placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
 • kolegiów pracowników służb społecznych.

Ograniczenie funkcjonowania nie zostało natomiast …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.