Stopniowe odmrożenie kwoty bazowej stanowiącej podstawę naliczania tego odpisu przewiduje ustawa z dn. 13.02.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 278) – czyli tzw. ustawa okołobudżetowa.

W ubiegłym roku odpis na ZFFŚ dla nauczycieli dokonywany był na podstawie kwoty bazowej z 01.01.2013 r., która wynosiła 2.717,59 zł. W tym roku – zgodnie z art. 4 ww. ustawy okołobudżetowej – do ustalania odpisu na ZFŚS dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową obowiązującą 01.01.2018 r. – wynosi ona 2.752,92 zł.

Sposób naliczania odpisu na ZFŚS dla nauczycieli został uregulowany w art. 53 Karty Nauczyciela. Zgodnie z ust. 1 tej regulacji dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 (tj. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej), obowiązującej 1 stycznia danego roku. Jednakże od 2012 r. to ustawa okołobudżetowa każdego roku decyduje o tym, z jakiego okresu brana jest kwota bazowa służąca do naliczenia odpisu.

I tak w 2020 roku odpis na ZFŚS na jednego nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 3.028,21 zł (110% kwoty bazowej), co oznacza wzrost z 2.989,35 zł w 2019 r.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dn. 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – Dz.U. z 2019 r. poz. 1352 z późn. zm.
  2. Ustawa z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2019 r. poz. 2215.