W 2017 r. w stosunku do 2010 r. minimalne wynagrodzenie wzrosło o 51,9%, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej o 33,0%.

Największy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto zanotowano w sekcjach „Zakwaterowanie i gastronomia” o 8,6%, „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna” o 7,6% i „Handel; naprawa pojazdów samochodowych” o 7,5%, a najmniejszy w „Edukacji” o 1,9% oraz „Pozostałej działalności usługowej” o 2,0%.

W 2017 r. płaca minimalna brutto została ustalona na 2000 zł. W porównaniu do 2016 r. wzrosła o 8,1% (150 zł). Minimalne wynagrodzenie stanowiło 47,2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto bez wypłat z zysku oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników jednostek sfery budżetowej, osiągniętego w gospodarce narodowej w 2017 r.

Liczba osób w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób i w jednostkach budżetowych niezależnie od liczby pracujących, pobierających w grudniu 2017 r. wynagrodzenie nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia, wynosiła 498,6 tys. osób i była wyższa niż przed rokiem o 24,4 tys. osób, tj. o 5,1%. Najwięcej osób pobierało w grudniu wynagrodzenie nie przekraczające minimalnego wynagrodzenia w sekcjach: „Przetwórstwo przemysłowe” – 154,0 tys., „Handel; naprawa pojazdów samochodowych” – 90,0 tys. i „Administrowanie i działalność wspierająca” – 74,9 tys., a najmniej w sekcjach: „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” – 0,2 tys. oraz „Górnictwo i wydobywanie” – 1,9 tys.

Źródło: www.stat.gov.pl