Wychowanie przedszkolne jest pierwszym etapem kształcenia w polskim systemie oświaty. W roku szkolnym 2017/18 obejmowało ono dzieci w wieku 3−6 lat i realizowane było w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w zespołach wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych. Przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego i punkty przedszkolne przeznaczone były dla dzieci w wieku 3−6 lat,
a oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dla dzieci sześcioletnich.W roku szkolnym 2017/18 funkcjonowało 22,0 tys. (wzrost o 0,3 tys. w porównaniu z rokiem poprzednim) formalnie zarejestrowanych placówek wychowania przedszkolnego:

 • 12,1 tys. przedszkoli (wzrost o 0,4 tys.),
 • 8,0 tys. oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
 • 0,1 tys. zespołów wychowania przedszkolnego oraz
 • 1,7 tys. punktów przedszkolnych.

W stosunku do roku szkolnego 2016/17 liczba wszystkich placówek wzrosła o 1,4%. Wzrost odnotowano w liczbie przedszkoli, których przybyło 384 (co stanowiło przyrost o 3,2%), w tym 87 placówek na wsi, co stanowi wzrost o 2,2%.

W pozostałych typach placówek wystąpił spadek ich liczby i wyniósł on odpowiednio: w przypadku oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 0,2%, punktów przedszkolnych – 3,4%, a zespołów wychowania przedszkolnego – o 3,8%. Przedszkola stanowiły ponad połowę (55,3%) wszystkich placówek wychowania przedszkolnego, przy czym ponad 2/3 (67,5%) wszystkich przedszkoli zlokalizowanych jest w miastach. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych stanowiły 36,5% wszystkich typów placówek, przy czym 75,4% było umiejscowionych na wsi. Zespoły wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne stanowiły 8,2% wszystkich placówek (57,5% znajdowało się na wsi).

W roku szkolnym 2017/18 w ramach systemu oświaty wychowaniem przedszkolnym objętych było 1361,2 tys. dzieci, tj. o 62,0 tys. więcej niż w poprzednim roku szkolnym.

Liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego zlokalizowanych w miastach stanowiła 99,9% dzieci w wieku od 3 do 6 lat (wzrost o 6,5 pkt. proc. w porównaniu z rokiem szkolnym 2016/17), w tym 101,6% sześciolatków, 106,2% pięciolatków, 101,4% czterolatków i 90,3% trzylatków. Odsetek dzieci uczestniczących w zajęciach w placówkach zlokalizowanych w miastach przekroczył 100% ze względu na uczęszczanie do tych przedszkoli dzieci dowożonych z gmin wiejskich przez rodziców pracujących miastach. Wskaźnik dzieci uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego w wieku 3-6 lat na wsi wynosił 67,9% (wzrost o 4,5 pkt. proc.), w tym 77,4% sześciolatków, 76,1% pięciolatków, 66,5% czterolatków i 50,3% trzylatków.

Wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lata w Polsce wyniósł 80,1%, zwiększył się zatem o 4,0 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego roku szkolnego. Podobnie, jak w kilku poprzednich latach, najwięcej dzieci w tym wieku uczęszczało do placówek wychowania przedszkolnego w województwach:

 • mazowieckim – 87,9%,
 • opolskim – 86,2% oraz
 • wielkopolskim – 83,0% i
 • śląskim – 82,5%,

a najmniej w województwach:

 • warmińsko-mazurskim – 69,2% oraz
 • kujawsko-pomorskim – 70,3%.

W roku 2017/18 do zajęć szkolnych przygotowywało się 362,5 tys. sześciolatków, a wśród województw o największym udziale sześciolatków w placówkach wychowania przedszkolnego były:

 • mazowieckie 93,7%,
 • małopolskie 93,6% oraz
 • podkarpackie 93,1%.

Liczba dzieci niepełnosprawnych w placówkach wychowania przedszkolnego wzrosła o 13,7% i stanowiła 1,8% wszystkich przedszkolaków (wzrost o 0,3 pkt. proc.). Jedną z form opieki nad nimi są przedszkola specjalne. W roku szkolnym 2017/18 funkcjonowały 264 takie placówki (o 22 więcej niż w roku poprzednim), do których uczęszczało 4,4 tys. dzieci.

źródło: GUS