Organizatorem konkursu jest ZNP ZG Wydawnictwo „Głos Nauczycielski”, a jego Patronem Honorowym Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Jak czytamy w regulaminie, „celem konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy mogą być wzorem dobrych nauczycieli dla całej społeczności oświatowej w Polsce lub poza granicami kraju oraz przyznanie tytułu: Nauczyciel Roku 2019”.

Uczestnikiem plebiscytu może być każdy nauczyciel zatrudniony w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub placówce oświatowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak również nauczyciele działający poza granicami kraju na rzecz Polonii. Uczestnicy mogą zgłaszać się sami, jak również mogą być zgłoszeni przez innych nauczycieli, dyrektorów szkół czy rodziców uczniów, samych uczniów, przedstawicieli organów prowadzących/nadzorujących szkoły lub placówki oświatowe, związki zawodowe, przedstawicieli instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą lub placówką oświatową.

Aby wziąć udział w konkursie należy do 13 września br. wypełnić formularz zgłoszeniowy, umieszczony w tygodniku „Głos Nauczycielski” lub na stronie internetowej www.glos.pl i przesłać go z uzasadnieniem i załącznikami na adres organizatora.

Spośród zgłoszonych uczestników jury nominuje 13 kandydatów do tytułu Nauczyciel Roku, „biorąc pod uwagę w szczególności szeroko rozumiane osiągnięcia wychowawcze i dydaktyczne uczestników, postawę uczestników oraz ich zaangażowanie w wykonywaną pracę, w tym promowanie pozytywnych wzorców zachowań.” Z nominowanych kandydatów zostanie wyłoniony Nauczyciel Roku i dwoje nauczycieli wyróżnionych.

Tytuł Nauczyciela Roku 2019 zostanie oficjalnie przyznany 8 października br. w trakcie Gali Finałowej, która odbędzie się w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie.

Regulamin konkursu dostępny jest pod tym adresem: https://glos.pl/regulamin-konkursu-nauczyciel-roku-2019

Agata Pąchalska