To już kolejna międzynarodowa instytucja (KE 4,2%), która podnosi oczekiwania co do perspektyw rozwoju Polski, jednocześnie obniżając je dla gospodarki globalnej (o 0,2 p.p. mniej niż przewidywano w drugiej połowie 2018 r.). Zdaniem ekonomistów OECD, popyt krajowy w Polsce pozostaje silny, konsumpcja prywatna zdecydowanie rośnie dzięki dynamicznie rozwijającemu się rynkowi pracy, a nowe transfery socjalne i obniżki podatków przyczynią się do jej dalszego wzrostu. Inwestycje są wspierane wypłatami środków unijnych i akomodacyjną polityką pieniężną.

Spowolnienie w strefie euro w ostatnim czasie ograniczyło wzrost eksportu, przyczyniając się do obniżenia tempa wzrostu produkcji. Ryzyko pogorszenia sytuacji obejmuje ewentualny spadek napływu pracowników z zagranicy, co może spowodować niedobory siły roboczej i stanowić przeszkodę dla wzrostu gospodarczego. Z drugiej strony, szybszy wzrost konsumpcji prywatnej może w dalszym ciągu umacniać wzrost gospodarczy.

Źródło: MPiT