„Mamy dylemat odnośnie pobierania podatku od wydawanych przez pracodawcę bonów na zakup towarów w celu sporządzenia posiłków profilaktycznych. Bo z jednej strony: Posiłki profilaktyczne wyjaśnienie – kwestia wydatku energetycznego PUZP (Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy) dla pracowników PGL LP – Rozdział : Bezpieczeństwo i Higiena Pracy § 13 1. W okresie od 1 listopada do 31 marca – posiłki profilaktyczne przysługują wszystkim pracownikom wykonującym pracę na wolnym powietrzu przez okres minimum 4 godzin dziennie. 2. Wykaz prac, których wykonywanie uprawnia do otrzymywania posiłków profilaktycznych przez okres całego roku zawiera załącznik nr 2 do Układu. Przypominam, że PUZP obowiązuje we wszystkich jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (dotyczy wszystkich pracowników).

W przywołanych zapisach nic nie mówi się o uzależnieniu wydawania posiłków profilaktycznych od wydatku energetycznego (o tym mówi rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, ale to dotyczy innych zakładów pracy, które w odróżnieniu do Lasów Państwowych nie mają układów zbiorowych pracy, albo jeżeli nawet mają układ zbiorowy to nie ma tam zapisów dotyczących posiłków profilaktycznych, korzystniejszych dla pracowników niż te wynikające z rozporządzenia).

Kwestia dotycząca wątpliwości czy mogą być bony zamiast posiłków? Rozporządzenie RM z dn. 12.06.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Na podstawie art. 232 ustawy – Kodeks pracy zarządza się, co następuje:

– § 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. poz. 279) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Pracodawca zapewnia pracownikowi możliwość spożycia posiłku w czasie pracy w inny sposób niż wydanie jednego dania gorącego, w szczególności przez przekazanie produktów umożliwiających przygotowanie posiłku we własnym zakresie lub bonów, talonów, kuponów oraz innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie takich produktów lub posiłku, jeżeli ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych nie ma możliwości wydawania pracownikowi posiłku w tej formie.”

– § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Mam nadzieję, że przywołane Rozporządzenie wyjaśnia wątpliwości na temat legalności stosowania bonów (wystarczy w zarządzeniu nadleśniczego przywołać ten przepis). Kwestia podatków (czy należy obciążyć pracownika za wydanie mu bonów żywieniowych). Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.2019.1387) Rozdział 3 Zwolnienia przedmiotowe Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są: 11 b) wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych. Wszystkie przytoczone przepisy są to kopie zapisów: PUZP, Rozporządzenia Rady Ministrów, Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. Wystarczy te przepisy przywołać w Zarządzeniu Nadleśniczego w sprawie wydawania posiłków profilaktycznych i napojów. Mamy tym samym rozstrzygnięte że:

– można wydać bony zamiast posiłków, że nie trzeba badać wydatku energetycznego, że nie trzeba płacić podatku dochodowego należy tylko czytać przepisy ze zrozumieniem. I na tym można by zakończyć, ale jednak pracodawca wystąpił o interpretację ww. zwolnienia i uzyskał informację, że ze względu na brak możliwości kontroli, na co zostały wydane faktycznie środki zgromadzone na karcie (np. na paliwo) istnieje taka interpretacja, że należy płacić podatek dochodowy. Czy słusznie pracodawca potrąca nam podatek od ww. bonów?”

W mojej ocenie pracodawca opisany w pytaniu niesłusznie potrąca wartość podatku od bonów żywnościowych.

Na wstępie wymaga podkreślenia fakt, że przedmiotowy stan faktyczny przedstawiony w pytaniu jak i wiele innych z zakresu szerokiego prawa pracy budzi wątpliwości natury interpretacyjnej. Co więcej, opinia …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.