Do konsultacji międzyresortowych został skierowany w dniu 21 grudnia projekt nowego rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Upoważnieniem ustawowym do wydania tego aktu jest art. 44zx ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.