Podwyżka wynagrodzeń nauczycieli przy okazji, i nie jest to chyba zamierzony efekt, podniosła wynagrodzenia osób prowadzących i dyrektorów niepublicznych jednostek.

Ustawa z dn. 13.06.2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1287) wprowadziła podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli obowiązującą od 01.09.2019 r. Zgodnie z regulacją art. 14 tej ustawy – w okresie od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększa się o 9,6%. Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli nastąpić miało nie później niż do dnia 30.09.2019 r., z wyrównaniem od dnia 01.09.2019 r.

Uzasadnienie do tej nowelizacji jako przyczynę podwyżki wskazało że „po długotrwałym okresie zamrożenia płac nauczycielskich na poziomie ustalonym we wrześniu 2012 r., począwszy od 2018 r. rozpoczęto sukcesywne wdrażanie planu podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli. Od kwietnia 2018 r. średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 5,35% (w tym wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki do wynagrodzenia). Od stycznia 2019 r. wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 5%. Kolejna 5% podwyżka wynagrodzeń planowana była od stycznia 2020 r. W związku z oczekiwaniami środowisk nauczycielskich w zakresie wysokości wynagrodzeń nowelizacja przewidziała przyspieszenie tej podwyżki oraz zwiększenie jej wysokości do 9,6%. Tym samym, w stosunku do marca 2018 r., pensje nauczycieli wzrosną o 21,2%.

W związku z koniecznością wdrożenia podwyższenia wynagrodzenia nauczycieli w trakcie roku kalendarzowego, przepis przejściowy, czyli przywołany art. 14 nowelizacji przewiduje, iż w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zwiększa się o 9,6%. Zmiana ta umożliwi jednocześnie podwyższenie od dnia 1 września 2019 r. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz dodatków do wynagrodzenia. W związku z tym, iż ustawa – Karta Nauczyciela reguluje termin podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli jedynie wówczas, gdy następuje ono od dnia 1 stycznia danego roku, niezbędne było uregulowanie właśnie w przepisie przejściowym terminu podwyższenia wynagrodzeń w związku ze zmianą wysokości średniego wynagrodzenia nauczycieli od dnia 1 września 2019 r. Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli w związku z tą zmianą nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2019 r., z wyrównaniem od dnia 1 września 2019 r.”

Zgodnie z dokładną treścią …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.