Zapisy w dokumencie odnoszą się wyłącznie do podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego.

Według rozporządzenia podpisanego przez Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika w postaci papierowej wydawcy będą musieli dołączyć wydrukowany podręcznik oraz jego cyfrowe odzwierciedlenie (na elektronicznym nośniku), a także oświadczenie o zgodności cyfrowego odzwierciedlenia z podręcznikiem w wersji papierowej.

To rozwiązanie z korzyścią dla uczniów, którzy będą mogli korzystać zarówno z wersji papierowej podręcznika, jak i z jego cyfrowego odpowiednika dostępnego na nośniku danych lub w internecie (wydawca będzie obowiązany wskazać źródło, z którego taki podręcznik można pobrać).

Rozporządzenie wprowadza warunek opracowania podręczników w postaci elektronicznej zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowanych dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, stanowiących załącznik do ustawy z dn. 04.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U. z 2019 r. poz. 848, które uwzględniają wersję WCAG 2.1 ogłoszoną w 2018 r.

Aby podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego, musi uwzględniać cele i treści nauczania zawarte w podstawie programowej danego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym.

Podpisane przez szefa edukacji rozporządzenie dostosowuje dotychczasowe przepisy rozporządzenia z dn. 01.03.2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników – Dz.U. z 2017 r. poz. 481, do zmian regulacji dotyczących dopuszczania do użytku szkolnego podręczników wprowadzonych ustawą z dn. 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Agata Pąchalska

Źródło: men.gov.pl