Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiada: reforma oświaty została przygotowana starannie, a jej wdrażanie jest stale monitorowane.

NIK wydała raport dotyczący oceny wprowadzonej 01.09.2017 roku reformy oświaty, w którym krytycznie opiniuje przygotowane i wdrożone przez Ministra Edukacji Narodowej zmiany systemowe.

Ministerstwo Edukacji Narodowej jeszcze tego samego dnia odniosło się do wniosków płynących z raportu.

Resort edukacji tłumaczy, że wprowadzone zmiany są odpowiedzią na oczekiwania większości Polaków. Podkreśla także, że reforma została przygotowana w sposób staranny, a jej wdrażanie jest stale monitorowane.

MEN zapewnia, że minister dokonał rzetelnych, wiarygodnych i miarodajnych analiz dotyczących możliwości przyjęcia do szkół absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2019/2020. Według ministerstwa miejsc dla uczniów nie zabraknie w żadnej szkole. Kłopotu nie będzie również z dostępnością sal dydaktycznych.

Resort wyjaśnia, że na finansowanie zadań związanych z przekształcaniem gimnazjów publicznych w szkoły podstawowe (m.in. doposażenie świetlic, remonty sanitariatów i doposażenie pomieszczeń do nauki w meble) przekazano w 2017 r. z rezerwy 0,4% około 53 mln zł, a w 2018 roku – 81 mln złotych. Według MEN „nakłady na oświatę sukcesywnie wzrastają”. W latach 2016-2019 subwencja oświatowa wzrosła bowiem o 5,5 mld złotych.

Jak twierdzi resort, wydatki oświatowe stanowią jednak coraz mniejszą część wydatków samorządów, odwrotnie do tego, co sugerowały wyniki raportu.

W ocenie MEN reforma edukacji pozytywnie wpłynęła także na sytuację nauczycieli. W latach 2017-2018 przybyło 28 tys. etatów nauczycieli, a liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych spada – w 2014 r. wynosiła ona 18,6%, a w 2018 r. to 15,2%.

Ministerstwo Edukacji Narodowej odniosło się także do zarzutów dotyczących źle opracowanej podstawy programowej, nieprawidłowo przygotowywanych umów z ekspertami czy kwestii doskonalenia nauczycieli. Resort edukacji przypomniał również o realizowanych działaniach i programach mających na celu wsparcie szkół.

Pełna treść oświadczenia w tym miejscu.

Agata Pąchalska