Na ostatnim posiedzeniu Senat przyjął bez poprawek projekty ustaw podatkowych m.in. w zakresie podatków dochodowych.

Tym samym, od stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy m.in. w zakresie poboru podatku u źródła (WHT), z których wynika, że w stosunku do należności wypłacanych na rzecz jednego podatnika przez tego samego płatnika, gdzie łączna wysokość tych należności w danym roku przekroczy kwotę 2 mln PLN, płatnik będzie zobowiązany do poboru, obliczenia i wpłacenia podatku u źródła stosując stawki określone w odpowiedniej ustawie o podatku dochodowym. Jeśli łączna wartość ww. należności nie przekroczy 2 mln PLN zastosowanie znajdują dotychczasowe przepisy.

Zgodnie z nowymi przepisami, dopiero po zapłaceniu WHT podatnik, jego pełnomocnik lub płatnik będzie mógł wystąpić do urzędu o zwrot podatku.

Kolejną „nowością” wprowadzoną do ustawy jest obowiązek składania przez wszystkich podatników pisemnego oświadczenia, z którego ma wynikać, że w stosunku do wypłacanych należności, podatnik spełnia warunki uzyskania zwolnienia oraz jest ich rzeczywistym właścicielem (tzw. beneficial owner).

Ustawodawca przewidział dwa uproszczenia, które mają umożliwić płatnikowi stosowanie dotychczasowych zwolnień czy preferencyjnych stawek, nawet jeśli zostanie przekroczony ww. próg kwotowy. Są to:

1/ obowiązek przedłożenia organowi podatkowemu odpowiedniego oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków do skorzystania z preferencyjnej stawki podatku u źródła (które będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej oraz sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego), albo;
2/ uzyskanie opinii organu podatkowego o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z podatku u źródła przewidzianego w implementowanych przepisach unijnych dyrektyw.

Anna Zając – Senior Tax Consultant
Accace Sp. z o.o. Warszawa
www.accace.pl