14.5 C
Kraków
czwartek, Kwiecień 25, 2019

Wzory regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych

Przykładowe wzory regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych

Umowy pracodawcy z pracownikiem o zakazie konkurencji

Wzory umów o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy, jak i po ustaniu stosunku pracy.

Świadectwo pracy

Sposób wypełniania świadectwa pracy 1. Nr REGON-PKD ― stanowi identyfikator pracodawcy nadany przez właściwy wojewódzki urząd statystyczny. 2. Data — w przypadku wystawiania nowego świadectwa pracy,...

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia może nastąpić z winy pracownika (art. 52 k.p.) oraz z przyczyn przez pracownika niezawinionych (art. 53...

Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez pracownika

  Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 k.p. umowa o pracę rozwiązuje się przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem...

Skierowanie na badania lekarskie

Z dniem 01.04.2015 r. weszły w życie przepisy wykonawcze, na podstawie których określono wzór skierowania na badania lekarskie, przeprowadzane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej...

Odpowiedź na sprzeciw pracownika wobec wymierzonej kary

Za nieprzestrzeganie przez pracownika obowiązków pracowniczych pracodawca może nałożyć na pracownika karę porządkową lub pieniężną. W przypadku, gdy zastosowanie kary nastąpiło...

Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika

  Umowa o pracę zawarta na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy („Umowa na zastępstwo”)...

Najnowsze artykuły