-5 C
Kraków
poniedziałek, Grudzień 17, 2018

Kodeksy

  Kodeksy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne stanowiące usystematyzowany zbiór przepisów regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznych. Zamieszczone na naszym portalu kodeksy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zmiany wprowadzane są na bieżąco, z chwilą ich wejścia w życie. Każdy z kodeksów został poprzedzony artykułem „Od Redakcji...”, gdzie wyszczególniono wszystkie Dzienniki Ustaw, na podstawie których opracowano tekst ujednolicony oraz dyrektywy Wspólnot Europejskich, których wdrożenia – w ramach swoich regulacji – dokonuje dany kodeks.

Od Redakcji…

Zamieszczony tekst ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (skrót: k.p.a.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z dnia 03.10.2018 r. ogłoszonego...

k.p.a. – Dział I. Przepisy ogólne (art. 1-60)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2096 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 25.11.2018 r. —...

k.p.a. – Dział II. Postępowanie (art. 61-163g)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2096 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 25.11.2018 r. —...

k.p.a. – Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych (art. 164-181)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2096 Art. 164.–179. (uchylone) Art. 180. § 1. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych stosuje się przepisy kodeksu, chyba że przepisy dotyczące ubezpieczeń ustalają odmienne...

k.p.a. – Dział IV. Udział prokuratora (art. 182-189)

Ostatnia zmiana Dz.U.2018.2096 Art. 182. Prokuratorowi służy prawo zwrócenia się do właściwego organu administracji publicznej o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem. Art. 183. § 1. Prokuratorowi służy...

k.p.a. – Dział IVa. Administracyjne kary pieniężne (art. 189a-189k)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2096 Art. 189a. § 1. W sprawach nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej lub udzielania ulg w jej wykonaniu stosuje się przepisy niniejszego...

k.p.a. – Dział VII. Wydawanie zaświadczeń (art. 217-220)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2096 Art. 217. § 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. § 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: 1) urzędowego...

k.p.a. – Dział VIII. Skargi i wnioski (art. 221-260)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2096 Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art. 221. § 1. Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, organów...

k.p.a. – Dział VIIIa. Europejska współpraca administracyjna (art. 260a-260g)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2096 Art. 260a. § 1. Organy administracji publicznej udzielają pomocy organom innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz organom administracji Unii Europejskiej, jeżeli przepisy...

Najnowsze artykuły