28.3 C
Kraków
piątek, Sierpień 7, 2020

Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych

Nowelizacja k.p. pochodząca z dn. 14.11.2003 r. jednoznacznie określiła tryb postępowania w zakresie udzielania pracownikom urlopów wypoczynkowych. Godzinowy wymiar urlopu Aktualnie obowiązujące przepisy k.p. przewidują dwie...

Urlopy szkoleniowe

W obecnym stanie prawnym kwestie dotyczące podnoszenia przez pracowników kwalifikacji zawodowych regulują przepisy art. 1031–1036 k.p. W treści niniejszego artykułu została przedstawiona wyłącznie problematyka...

Uprawnienia urlopowe pracowników

W celu realizacji postanowień wymienionej dyrektywy do k.p. wprowadzono prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 4 tygodni, a także sprecyzowano zasady wypłaty ekwiwalentu...

Uprawnienia urlopowe w niektórych innych przepisach

Uprawnienia urlopowe określonych grup zawodowych (np. nauczyciele, nauczyciele akademiccy) zostały uregulowane – korzystniej niż w Kodeksie pracy – w odrębnych ustawach (tzw. pragmatykach służbowych).   Uprawnienia...

Urlopy bezpłatne

Udzielanie urlopów bezpłatnych Stosownie do art. 174 § 1 k.p. pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego na jego pisemny wniosek. Istotą...

Najnowsze artykuły