Na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej ukazał się Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
Powstanie tego projektu związane jest z koniecznością nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843, z późn. zm.) i dostosowaniem przepisów w zakresie kształcenia zawodowego do ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245). W art. 94 ww. ustawy określono typy szkół, w których począwszy od roku szkolnego 2019/2020 stosuje się nową podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. W myśl tych przepisów nową podstawę programową będą realizowali uczniowie w klasie I (i kolejnych) dotychczasowego czteroletniego technikum, którzy rozpoczną kształcenie w roku szkolnym 2019/2020.
W związku z powyższym konieczna jest zmiana przedmiotowego rozporządzenia, w zakresie rozdziału czwartego – Przepisy przejściowe i końcowe. Zostanie tu uregulowana kwestia dotycząca zwolnienia z realizacji niektórych zajęć uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum, którzy rozpoczną kształcenie od roku szkolnego 2019/2020, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku uczniów pięcioletniego technikum.

W przedstawionym projekcie proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2019 r.

źródło: MEN