BIEC: Przedsiębiorcy wyczerpali możliwości cięcia kosztów

11

Wskaźnik ICI (Income Cost Index), obrazujący relacje wybranych kategorii przychodów do kosztów, ponoszonych przez uczestników rynku, a tym samym prognozujący aktywność gospodarki w najbliższych miesiącach, spadł w styczniu 2023 o 0,7 punktu w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Nastąpiło to po trzech miesiącach względnej poprawy wskaźnika, co wynikało z intensywnych działań firm, zmierzających do obniżki kosztów. Analiza poszczególnych zmian w relacjach przychodów do kosztów wskazuje, że możliwości dalszej redukcji kosztów wyczerpały się. Co gorsza, od początku roku nastąpi ich ponowny wzrost, głównie za sprawą wyższych cen prądu i gazu oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

Ostatnie dane wskazują na pogorszenie relacji przychodów z podstawowej działalności gospodarczej do kosztów pracy. Relacja ta w kolejnych miesiącach może ulec dalszemu pogorszeniu ze względu na silniejszą presję płacową wywołaną wzrostem płacy minimalnej i perspektywą jej kolejnej podwyżki w połowie roku.

Pogorszyła się również relacja przychodów do kosztów magazynowania towarów. Wynika to zarówno ze wzrostu cen magazynowania, jak również ze wzrostu poziomu zapasów w magazynach przedsiębiorstw, co w znacznym stopniu może być konsekwencją słabnącego popytu.

Różnica w rentownościach długookresowych dłużnych papierów skarbu państwa i krótkookresowych stóp procentowych ponownie przyjęła wartości ujemne, co przez wielu ekonomistów postrzegane jest jako stan recesji w gospodarce.

BIEC