MEiN: Próbny egzamin maturalny w Formule 2023

5

Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego, tzw. matury próbnej w Formule 2023. Egzaminy będą odbywały się od 12 do 21 grudnia br. Próbny egzamin maturalny ma charakter dobrowolny i jest przeprowadzany w celu informacyjnym oraz diagnostycznym.

Harmonogram

Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny zgodnie z poniższym harmonogramem: 
poniedziałek, 12 grudnia  

 • godz. 9:00 – język polski – pp

wtorek, 13 grudnia  

 • godz. 9:00 – język angielski – pp
 • godz. 14 – język francuski – pp, język hiszpański – pp, język niemiecki – pp, język rosyjski – pp, język włoski – pp

środa, 14 grudnia 

 • godz. 9:00 – matematyka – pp
 • godz. 14:00 – filozofia – pr, historia muzyki – pr, język kaszubski – pr, język łaciński i kultura antyczna – pr, język łemkowski – pr, języki mniejszości narodowych – pp

czwartek, 15 grudnia 

 • godz. 9:00 – język polski – pr
 • godz. 14:00 język francuski – pr, język francuski – dj, język niemiecki – pr, język niemiecki – dj

piątek, 16 grudnia

 • godz. 9:00 – język angielski – pr, język angielski – dj
 • godz. 14:00 – fizyka – pr, historia sztuki – pr, wiedza o społeczeństwie – pr

poniedziałek, 19 grudnia 

 • godz. 9:00 – matematyka – pr
 • godz. 14:00 – geografia – pr, język hiszpański – pr, język hiszpański – dj, języki mniejszości narodowych – pr

wtorek, 20 grudnia 

 • godz. 9:00 – biologia – pr
 • godz. 14:00 – informatyka – pr, język rosyjski – pr, język rosyjski – dj, język włoski – pr, język włoski – dj

środa, 21 grudnia 

 • godz. 9:00 – chemia – pr
 • godz. 14:00 – historia – pr

pp – poziom podstawowy, pr – poziom rozszerzony, dj – poziom dwujęzyczny

Informacje o egzaminie próbnym 

Egzamin jest przeprowadzany w celu informacyjnym (tj. umożliwienia uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowanie wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Zadania w arkuszach egzaminacyjnych będą obejmowały całość wymagań egzaminacyjnych, zatem przed przeprowadzeniem diagnozy wskazane jest poinformowanie uczniów, że niektórych zadań mogą nie być w stanie rozwiązać poprawnie, ponieważ dany zakres materiału nie był jeszcze omawiany podczas lekcji.

Materiały egzaminacyjne 

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, nagrania dźwiękowe do egzaminu z historii muzyki oraz dane do egzaminu z informatyki, zostaną w pierwszej kolejności udostępnione dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO oraz/lub serwisów OKE przeznaczonych dla dyrektorów szkół.

Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, odpowiednio o godz. 9:00 oraz 14:00 (zgodnie z harmonogramem), aby umożliwić udziału w badaniu diagnostycznym absolwentom oraz uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w diagnozie w szkole.

Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne. Jeżeli szkoła podejmie decyzję o przeprowadzeniu testu, proponujemy, aby został on przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi).

MEiN