Potrącenia z wynagrodzenia za pracę w 2023 roku

4

Jak co roku, w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, korekcie ulegną kwoty wolne od potrąceń z pensji pracowniczych. W roku 2023 sytuacja będzie o tyle nietypowa, że minimalna płaca zmieni się dwa razy – od 1 stycznia oraz od 1 lipca.

 

Zgodnie z rozp. RM z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. poz. 1952) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r. wyniesie:

  • 3490 zł – od 1 stycznia,
  • 3600 zł – od 1 lipca.

 

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę mogą być dokonywane w zakresie przedmiotowym i w kolejności określonej w przepisach ustawy – Kodeks pracy (k.p.).

W myśl postanowień art. 87 § 1 k.p. z wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania, podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
  • kary pieniężne przewidziane w art. 108 k.p.

W odniesieniu do potrąceń obowiązują ponadto limity kwotowe, czyli tzw. kwota wolna od potrąceń. W konsekwencji w 2023 roku wolna od potrąceń będzie kwota:

  1. minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy oraz wpłat na PPK (jeśli pracownik nie zrezygnował z oszczędzania w tej formie) – przy potrąceniach na rzecz pracodawcy oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
  2. 90% minimalnego wynagrodzenia ustalonego według zasad określonych w pkt 1 – przy egzekwowaniu kar pieniężnych określonych w art. 108 k.p.;
  3. 80% minimalnego wynagrodzenia ustalonego według zasad określonych w pkt 1 – przy egzekwowaniu należności innych niż na rzecz pracodawcy;
  4. 75% minimalnego wynagrodzenia ustalonego według zasad określonych w pkt 1 – przy egzekucji zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi.

Kwoty wolne od potrąceń wzrosną po raz drugi począwszy od dnia 1 lipca 2023 roku.

zxc