Rozp. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego

9

Dz.U. 2022.2272

Rozporządzenie Ministra Finansów

z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 2272

Na podstawie art. 61b § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wykaz rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

W przypadku opłaty za:

1) udzielenie informacji komornikom sądowym, wskazanej w części X załącznika do rozporządzenia,

2) wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa, wskazanej w części XI załącznika do rozporządzenia

— przepisy rozporządzenia stosuje się do płatności dokonywanych od dnia określonego w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301).

§ 3.

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego (Dz. U. poz. 690).

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia [tj. dnia 10.11.2022 r. — przyp. redakcji], z wyjątkiem części IX załącznika do rozporządzenia, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Attachments