Rozp. w sprawie oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych

11

Dz.U. 2022.2076

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z dnia 5 października 2022 r.

w sprawie oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 2076

Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zwanych dalej „nauczycielami”;

2) szczegółowy tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli;

3) szczegółowy tryb postępowania odwoławczego.

§ 2.

1. Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela dzielą się na:

1) obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela;

2) dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciela.

2. Obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela obejmują:

1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

2) dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;

3) znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526, z 2000 r. poz. 11 oraz z 2013 r. poz. 677), ich realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej;

4) wspieranie każdego ucznia, w tym ucznia niepełnosprawnego, w jego rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły artystycznej oraz środowiska lokalnego;

5) kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw: obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela;

6) współpracę z innymi nauczycielami w zakresie wynikającym z realizowanych przez szkołę artystyczną zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych;

7) przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły artystycznej oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole artystycznej, w której nauczyciel jest zatrudniony;

8) poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym w ramach doskonalenia zawodowego;

9) współpracę z rodzicami.

3. Dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciela obejmują:

1) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły artystycznej i zajmowanego stanowiska, z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć;

2) diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizowanie pracy z uczniem;

3) analizowanie własnej pracy, wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracy;

4) wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego;

5) realizowanie innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zwanej dalej „ustawą – Karta Nauczyciela”, w tym prowadzenie konsultacji, o których mowa w art. 42 ust. 2f ustawy – Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne również udział w przeprowadzaniu egzaminów, o których mowa w art. 42 ust. 2b pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela;

6) podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

7) pobudzanie inicjatyw uczniów przez inspirowanie ich do działań w szkole artystycznej i środowisku pozaszkolnym oraz sprawowanie opieki nad uczniami podejmującymi te inicjatywy;

8) prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców;

9) realizowanie powierzonych funkcji lub innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły artystycznej;

10) umiejętność rozwiązywania konfliktów wśród uczniów;

11) umiejętność rozpoznawania i stosowania komunikacji niewerbalnej oraz doskonalenie umiejętności komunikacyjnych;

12) opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych lub innych programów wynikających ze specyfiki szkoły artystycznej lub zajmowanego stanowiska, z uwzględnieniem potrzeb uczniów;

13) przeprowadzanie ewaluacji działań wynikających z pełnionej funkcji lub zadań związanych z oświatą realizowanych poza szkołą artystyczną oraz wykorzystywanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy szkoły artystycznej;

14) współpracę z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub okręgową komisją egzaminacyjną, w szczególności w charakterze egzaminatora, autora zadań lub recenzenta, placówkami doskonalenia nauczycieli lub uczelniami w zakresie opieki nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne;

15) inne szczególne osiągnięcia nauczyciela wynikające z jego pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

4. Kryterium oceny pracy, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w zakresie narzędzi multimedialnych i informatycznych wykorzystywanych w ramach metod aktywizujących ucznia nie dotyczy nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych, których specyfika nie wskazuje na wykorzystanie tych narzędzi.

5. Dyrektor szkoły artystycznej przed dokonaniem oceny pracy nauczyciela wskazuje jedno kryterium oceny pracy spośród kryteriów oceny pracy, o których mowa w ust. 3, związane ze specyfiką pracy tego nauczyciela.

6. Nauczyciel przed dokonaniem oceny pracy przez dyrektora szkoły artystycznej wskazuje jedno kryterium oceny pracy spośród kryteriów oceny pracy, o których mowa w ust. 3, związane ze specyfiką swojej pracy.

§ 3.

1. Dyrektor szkoły artystycznej ustala poziom spełniania łącznie wszystkich kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2, oraz jednego kryterium oceny pracy wskazanego przez siebie zgodnie z § 2 ust. 5, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4, i jednego kryterium oceny pracy wskazanego przez nauczyciela zgodnie z § 2 ust. 6, a następnie ustala ocenę pracy nauczyciela.

2. Poziom spełniania kryteriów oceny pracy jest oceniany w punktach:

1) od 0 do 30 — w przypadku kryterium oceny pracy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1;

2) od 0 do 5 — w przypadku kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2–9 i ust. 3.

3. W przypadku gdy dyrektor szkoły artystycznej ustali, że suma punktów:

1) wynosi 90% maksymalnej liczby punktów i powyżej — nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą;

2) jest równa lub wyższa niż 75% maksymalnej liczby punktów i nie przekracza 89,99% maksymalnej liczby punktów — nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą;

3) jest równa lub wyższa niż 55% maksymalnej liczby punktów i nie przekracza 74,99% maksymalnej liczby punktów — nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą;

4) wynosi poniżej 55% maksymalnej liczby punktów — nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną.

§ 4.

1. W przypadku dokonywania oceny pracy nauczyciela z inicjatywy dyrektora szkoły artystycznej lub na wniosek:

1) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

2) organu prowadzącego szkołę artystyczną,

3) rady szkoły,

4) rady rodziców

— dyrektor szkoły artystycznej niezwłocznie powiadamia nauczyciela, w formie pisemnej, o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy.

2. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły artystycznej wskazuje jedno kryterium oceny pracy zgodnie z § 2 ust. 5.

3. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel wskazuje jedno kryterium oceny pracy zgodnie z § 2 ust. 6.

4. W przypadku dokonywania oceny pracy na wniosek nauczyciela:

1) nauczyciel we wniosku o dokonanie oceny pracy wskazuje jedno kryterium oceny pracy zgodnie z § 2 ust. 6;

2) dyrektor szkoły artystycznej, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku nauczyciela o dokonanie oceny pracy, wskazuje jedno kryterium oceny pracy zgodnie z § 2 ust. 5.

5. Opinie, o których mowa w art. 6a ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy – Karta Nauczyciela, są wyrażane w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy. Opinia zawiera uzasadnienie.

§ 5.

1. Dyrektor szkoły artystycznej przygotowuje projekt oceny pracy, o którym mowa w art. 6a ust. 8 ustawy – Karta Nauczyciela.

2. Na wniosek nauczyciela przy zapoznawaniu go z projektem oceny pracy oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.

3. Nauczyciel może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy również w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia zapoznania go z projektem oceny.

§ 6.

Dyrektor szkoły artystycznej doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy, o której mowa w art. 6a ust. 8a ustawy – Karta Nauczyciela. Kopię karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela.

§ 7.

1. Dyrektor szkoły artystycznej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania przekazuje odwołanie od oceny pracy nauczyciela do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Dyrektor szkoły artystycznej dołącza pisemne odniesienie się do zarzutów podniesionych w odwołaniu.

2. Zespół oceniający, o którym mowa w art. 6a ust. 9a–9c ustawy – Karta Nauczyciela, rozpatruje odwołanie od oceny pracy nauczyciela po uprzednim wysłuchaniu nauczyciela, który wniósł odwołanie.

3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem posiedzenia zespołu oceniającego, podczas którego nauczyciel ma zostać wysłuchany, zawiadamia nauczyciela o posiedzeniu. Niestawienie się nauczyciela, mimo prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu, nie wstrzymuje rozpatrywania odwołania przez zespół oceniający i wydania rozstrzygnięcia.

4. Rozstrzygnięcia zespołu oceniającego są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 członków zespołu oceniającego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu oceniającego.

5. Zespół oceniający sporządza pisemne uzasadnienie rozstrzygnięcia.

6. Rozstrzygnięcie zespołu oceniającego oraz uzasadnienie rozstrzygnięcia podpisuje przewodniczący zespołu oceniającego.

7. W przypadku podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 6a ust. 10a pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczyciel otrzymuje kartę oceny pracy uwzględniającą to rozstrzygnięcie. Przepis § 6 stosuje się odpowiednio.

§ 8.

Przepisy § 2–7 stosuje się odpowiednio do dokonywania oceny pracy nauczycieli religii zatrudnionych w szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne, z tym że organ upoważniony do dokonania oceny pracy uwzględnia ocenę merytoryczną nauczyciela religii ustaloną przez właściwą władzę kościelną.

§ 9.

1. Obowiązkowe kryteria oceny pracy dyrektora szkoły artystycznej obejmują:

1) organizowanie pracy szkoły artystycznej zgodnie z przepisami prawa;

2) planowanie i organizowanie pracy rady pedagogicznej, realizowanie zadań zgodnie z uchwałami stanowiącymi rady pedagogicznej i rady szkoły, o ile organy te działają, a także zgodnie z rozstrzygnięciami organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego szkołę artystyczną;

3) współdziałanie z innymi organami szkoły artystycznej oraz zapewnienie efektywnego przepływu informacji między tymi organami;

4) prawidłowość prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej lub innej dokumentacji dotyczącej realizowania zadań statutowych szkoły artystycznej;

5) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zapewnienie uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę artystyczną;

6) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

7) wdrażanie działań zapewniających podnoszenie jakości pracy szkoły artystycznej;

8) organizowanie dla uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

9) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole artystycznej oraz tworzenie warunków do działań prozdrowotnych;

10) tworzenie warunków do respektowania praw dziecka i praw ucznia, w tym praw ucznia niepełnosprawnego, oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach;

11) podejmowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły artystycznej i środowiska pozaszkolnego;

12) wspieranie nauczycieli w rozwoju i doskonaleniu zawodowym;

13) doskonalenie własnych kompetencji kierowniczych;

14) współpracę ze środowiskiem lokalnym i partnerami społecznymi oraz budowanie pozytywnego wizerunku szkoły artystycznej;

15) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole artystycznej środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę artystyczną środkami pochodzącymi z innych źródeł;

16) prawidłowość wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników szkoły artystycznej, w tym dokonywania oceny ich pracy.

2. W przypadku realizowania przez dyrektora szkoły artystycznej zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

1) obowiązkowe kryteria oceny pracy dyrektora szkoły artystycznej oprócz kryteriów oceny pracy, o których mowa w ust. 1, obejmują także kryteria oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2;

2) jedno dodatkowe kryterium oceny pracy wskazuje dyrektor szkoły artystycznej przed dokonaniem oceny pracy spośród kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 3, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4.

3. W przypadku nierealizowania przez dyrektora szkoły artystycznej zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych obowiązkowe kryteria oceny pracy dyrektora szkoły artystycznej oprócz kryteriów oceny pracy, o których mowa w ust. 1, obejmują także kryteria oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 i 5.

§ 10.

1. Ocenę pracy dyrektora szkoły artystycznej ustala się:

1) w przypadku realizowania przez dyrektora szkoły artystycznej zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych — po ustaleniu poziomu spełniania łącznie wszystkich kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 9 ust. 1, kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2, oraz jednego kryterium oceny pracy wskazanego przez dyrektora szkoły artystycznej zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2;

2) w przypadku nierealizowania przez dyrektora szkoły artystycznej zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych — po ustaleniu poziomu spełniania łącznie wszystkich kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 9 ust. 1, oraz kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 i 5.

2. Poziom spełniania kryteriów oceny pracy jest oceniany w punktach:

1) w przypadku realizowania przez dyrektora szkoły artystycznej zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

a) od 0 do 10 — w odniesieniu do kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 9 ust. 1,

b) od 0 do 30 — w odniesieniu do kryterium oceny pracy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1,

c) od 0 do 5 — w odniesieniu do kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2–9 i ust. 3;

2) w przypadku nierealizowania przez dyrektora szkoły artystycznej zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

a) od 0 do 10 — w odniesieniu do kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 9 ust. 1,

b) od 0 do 5 — w odniesieniu do kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 i 5.

3. Do ustalania oceny pracy dyrektora szkoły artystycznej przepisy § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 11.

1. Cząstkowych ocen pracy dyrektora szkoły artystycznej dokonują:

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny — w zakresie kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 6, 10 i 11 oraz ust. 2 i 3;

2) organ prowadzący szkołę artystyczną — w zakresie kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 15 i 16;

3) organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę artystyczną, a w przypadku, gdy organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest jednocześnie organem prowadzącym szkołę artystyczną — organ sprawujący nadzór pedagogiczny — w zakresie kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1–5, 7–9 i 12–14.

2. Opinie, o których mowa w art. 6a ust. 7 ustawy – Karta Nauczyciela, są wyrażane w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy. Opinia zawiera uzasadnienie.

3. Do dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły artystycznej przepisy § 4 ust. 1 i 3, ust. 4 pkt 1, § 5 i § 6 stosuje się odpowiednio.

§ 12.

1. Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora szkoły artystycznej zespół oceniający, o którym mowa w art. 6a ust. 9e i 9f ustawy – Karta Nauczyciela, rozpatruje po uprzednim wysłuchaniu dyrektora szkoły artystycznej, który złożył wniosek.

2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem posiedzenia zespołu oceniającego, podczas którego dyrektor szkoły artystycznej ma zostać wysłuchany, zawiadamia dyrektora szkoły artystycznej o posiedzeniu. Niestawienie się dyrektora szkoły artystycznej, mimo prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu, nie wstrzymuje rozpatrywania wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy przez zespół oceniający i wydania rozstrzygnięcia.

3. Przepisy § 7 ust. 4–7 stosuje się odpowiednio.

§ 13.

Do nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły artystycznej, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły artystycznej przez okres co najmniej 6 miesięcy przepisy § 9–12 stosuje się odpowiednio.

§ 14.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. [tj. dnia 12.10.2022 r. — przyp. redakcji]*

* Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 1906), które utraciło moc z dniem 1 września 2022 r. na podstawie art. 1 pkt 2 lit. l ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730).