Rozp. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich

28

Dz.U. 2022.1927

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

z dnia 7 września 2022 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 1927

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, z wyjątkiem soboty, a kończą w ostatni piątek czerwca.

§ 2.

1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym dzielą się na dwa semestry:

1) I semestr — od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wrześniu do ostatniego powszedniego dnia stycznia, z wyjątkiem soboty;

2) II semestr — od pierwszego powszedniego dnia lutego, z wyjątkiem soboty, do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze są realizowane w ciągu sześciu dni tygodnia, z wyjątkiem dni świątecznych, zgodnie z arkuszem organizacji pracy szkoły.

§ 3.

W szkołach w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich nie przewiduje się ferii szkolnych.

§ 4.

Ustala się następujące terminy przerw w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych:

1) zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 2 stycznia albo od dnia 22 grudnia do dnia 2 stycznia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek;

2) wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w pierwszy wtorek po świętach;

3) letnia przerwa rozpoczynająca się w dniu następującym po dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończąca się w dniu poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego.

§ 5.

Dla wychowanków przebywających w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich, w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, w szczególności:

1) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

2) zajęcia sportowe, turystyczne i krajoznawcze;

3) zajęcia zwiększające szanse edukacyjne;

4) zajęcia w warsztatach szkolnych;

5) prace społecznie użyteczne;

6) zajęcia w ramach wolontariatu.

§ 6.

Wychowankowi umieszczonemu w izbie adaptacyjnej w okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym i w schronisku dla nieletnich szkoła zapewnia udział w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych organizowanych dla wychowanków, a w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa — w zajęciach indywidualnych, według ustalonego tygodniowego rozkładu zajęć.

§ 7.

W Dniu Edukacji Narodowej organizuje się dla wychowanków zajęcia, o których mowa w § 5.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia [tj. dnia 14.09.2022 r. — przyp. redakcji], z mocą od dnia 1 września 2022 r.