Wynagrodzenie nauczycieli – nowe stawki od 1 września 2022 roku

16

W ustawie o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, w związku ze zmianą polegającą na zmniejszeniu od 1 września 2022 r. liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli, średnie wynagrodzenie nauczycieli przyporządkowane zostało trzem etapom rozwoju zawodowego nauczycieli, co zapewnia dodatkowy wzrost wynagrodzenia nauczycieli podejmujących pracę w tym zawodzie. 

Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli będzie stanowiło dla:

  • nauczyciela początkującego – 120 proc.,
  • nauczyciela mianowanego – 144 proc.,
  • nauczyciela dyplomowanego – 184 proc.

– kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. 

Zgodnie z przepisami ustawy wynagrodzenie nauczyciela w pierwszym roku pracy w szkole wzrośnie ze 100 proc. do 120 proc. kwoty bazowej, a wynagrodzenie w drugim, trzecim i czwartym roku pracy w szkole ze 111 proc. do 120 proc. kwoty bazowej. Ponadto, w związku ze skróceniem okresu, po przepracowaniu którego nauczyciel będzie mógł uzyskać stopień nauczyciela mianowanego, z 6 lat do 4 lat, o 2 lata zostanie również przyspieszone przeszeregowanie płacowe nauczyciela. Nauczyciel, który po odbyciu przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy uzyska stopień nauczyciela mianowanego, w piątym i szóstym roku pracy będzie już otrzymywał średnie wynagrodzenie nauczyciela mianowanego, a nie jak dotychczas nauczyciela kontraktowego. Jego średnie wynagrodzenie w tych latach pracy wzrośnie zatem ze 111% do 144% kwoty bazowej.

Średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego od 1 września 2022 r. wyniesie 4 432,15 zł. 
Oznacza to wzrost wynagrodzenia średniego:

  • nauczyciela stażysty o 738,69 zł (o 20 proc.),
  • nauczyciela kontraktowego o 332,41 zł (o 8 proc.).

Nauczyciele kontraktowi od 1 września 2022 r. realizują ścieżkę awansu zawodowego według dotychczasowych przepisów, z uwzględnieniem skróconego stażu na stopień nauczyciela mianowanego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1730).

MEiN